תנאי מכר כלליים של דורקום מחשבים בע"מ

 1.             הגדרות

1.1.          בתנאי מכר אלו למונחים להלן תינתן המשמעות הכתובה לצידם כדלקמן:

"החברה" – דורקום מחשבים בע"מ, וכל תאגיד הנשלט על ידה, במישרין או בעקיפין או שהינו בשליטת בעלי השליטה בדורקום מחשבים בע"מ.

"הלקוח" – בהתאם להגדרה בהזמנת הרכש, אשר רכש בפועל את המוצרים מהחברה.

"המוצרים" – חומרים ו/או מוצרים ו/או שירותים ו/או ידע שמספקת החברה ללקוח לפי הזמנת הרכש.

"הזמנת רכש" -הזמנת הרכש ו/או הצעת מחיר מאושרת וכל הנספחים, הפרטים, שרטוטים, רשימות, הוראות וכל מידע אחר בין אם צורף להזמנת הרכש בפועל או שהזמנת הרכש מפנה אליו, בכפוף לכך שהזמנת הרכש מאושרת וחתומה על ידי החברה.

"תנאי המכר" או "ההסכם" – הזמנת הרכש יחד עם תנאי מכר אלה. תנאי מכר אלה המהווים חלק בלתי נפרד מהזמנת הרכש שנמסרה לחברה ע"י הלקוח, ובעצם קבלת הזמנת הלקוח ע"י החברה, מסכים הלקוח להחלת תנאי מכר אלה על ההתקשרות עמו.

 2.             תנאי ההסכם

2.1.          ההסכם כולל את מלוא התנאים המוסכמים, באופן מלא ובלעדי, בין הלקוח לבין החברה ולא יעשה בו כל שינוי, אלא על ידי הסכם בכתב שנחתם על ידי נציג מוסמך של החברה. על ידי הסכמה להזמנת הרכש ו/או המוצרים הלקוח מסכים לתנאי מכר אלו.

 3.             ההתקשרות

3.1.          החברה מסכימה בזה לספק ללקוח את המוצרים, והלקוח מסכים בזה לרכוש מהחברה את המוצרים, הכל בתנאים ובתמורה המפורטים בהסכם זה להלן.

3.2.          תנאי המכר יהוו את ההסכם המלא והבלעדי שבין הצדדים. כל תנאי ו/או הוראה אחרת המופיעים במסמך אחר כלשהו (לרבות מסמכים שהמציא הלקוח כגון טופס הזמנה או תנאי רכש), הגורעים מזכויות החברה לפי תנאי המכר, לא יחייבו אותה, גם אם החברה תאשר את ההזמנה.

 4.             הזמנה ותשלום

4.1.          תנאי התשלום הם בהתאם להזמנת הרכש והלקוח מתחייב לשלם את מלוא הסכום בהזמנת הרכש בהתאם לתנאים הקבועים בהזמנת הרכש; כל ההזמנות אינן מחייבות את החברה, אלא אם אושרו על ידי החברה, בכתב.

 5.             משלוח, בעלות במוצרים וסיכוני הצדדים

5.1.          החברה תאשר את הזמנת הרכש, בכתב, עם ציון מועד המשלוח. כל מועד משלוח המצוין בהזמנת הרכש, הוא מועד משוער בלבד.

5.2.          אספקת המוצרים והעברת הסיכונים אל הלקוח יהיו בהתאם ל- INCOTERMS 2020.

5.3.          מובהר, כי הסיכון והאחריות לכל נזק, אובדן או גניבה שיגרמו למוצרים מכל סיבה שהיא, יעבור מהחברה ללקוח מייד לאחר הפיכת המוצרים לזמינים ללקוח בחצרי החברה.

5.4.          הצדדים מסכימים ומצהירים, כי המוצרים יישארו בבעלותה המלאה והבלעדית של החברה עד  למועד פירעון מלוא התמורה. לשם כך, מתחייב הלקוח לנקוט בכל הצעדים הדרושים על מנת לאבחן ולהבדיל בין המוצרים לבין יתר הציוד והמוצרים המצויים בחצריו ובמחסניו ולציין באופן ברור ובולט את עובדת היות המוצרים בבעלות החברה. כמו כן, הלקוח יתנגד להטלת עיקול על המוצרים המצויים בחצריו או בחזקתו ויודיע לבית המשפט ולצד המבקש הטלת עיקול כאמור כי המוצרים שייכים לחברה.

 6.             בדיקת המוצרים

6.1.          הלקוח מתחייב, כי בתוך שני ימי עסקים לאחר קבלת המוצרים להודיע לחברה, בכתב, על אי-התאמה במוצרים בהתאם להזמנת הרכש. במידה והלקוח לא הודיע כאמור, הדבר יהווה ויתור של הלקוח על כל תביעה ו/או טענה ו/או דרישה כלפי החברה בקשר עם כך.

6.2.          בנוסף, הלקוח מתחייב לטפל במוצרים בהתאם להוראות החברה לטיפול ואחסנת המוצרים, כפי שמופיע בהוראות החברה.

 7.             הצהרות והתחייבויות הלקוח

הלקוח מצהיר ומתחייב בזה, כדלקמן:

7.1.          כי ראה, בחן ובדק את המוצרים, מפרטיהם ואפיוניהם ומצא אותם מתאימים לדרישותיו וצרכיו, והוא מוותר בזה על כל תביעה ו/או טענה ו/או דרישה כלפי החברה בקשר עם התאמת המוצרים לצרכיו.

7.2.          כי לא יבצע שינויים במוצרים ללא אישורה מראש ובכתב של החברה.

7.3.          כי ידוע לו והוא מסכים לכך שאגב החתימה על הסכם זה ו/או אגב ביצועו של הסכם זה אין הוא רוכש זכויות כלשהן בקניין הרוחני של המוצרים ו/או בפטנטים כלשהם הטמונים בהם ו/או במוניטין הקשור למוצרים וכי הזכות היחידה שהוא רוכש הינה לשימוש במוצרים כאמור בהסכם זה.

7.4.          כי לא חלה עליו כל מניעה על פי כל דין, הסכם או התחייבות לצד ג' כלשהו, בכל הנוגע להתקשרות הלקוח לפי הסכם זה וביצועו.

 8.             אחריות

8.1.          אחריות החברה בהסכם היא של משווק של היצרן של המוצרים (להלן: "היצרן"), ולכן, רכישת המוצרים והשימוש בהם יהיו כפופים אך ורק לתנאי המכר של היצרן ותנאי הרישיון של היצרן, לפי המקרה. במקרה שיש שוני בין תנאי מכר של ההסכם לבין אלו שמופיעים בתנאי המכר של היצרן, תנאי המכר של היצרן יחולו ביחסים שבין הצדדים.

8.2.          האחריות המוגבלת של החברת תהיה בהתאם לאחריות המופיעה במסמכי היצרן (להלן: "אחריות היצרן"). האחריות לא תחול על כל מוצר: (1) שנמכר על כל אדם, חברה, או כל ישות אחרת שאינה החברה; (2) לא הובלה, אוחסנה או טופלה על ידי הלקוח או מי מטעמו בהתאם להוראות הטיפול ואחזקה; או (3) נעשה בהם שימוש לא רגיל, שימוש לרעה, ברשלנות או שעברו תאונה (לרבות, עקב חיבור המוצרים לממשק של ציוד או מוצר אחר כלשהו ו/או עקב פגיעת ברק או מתח גבוה).

8.3.          בכפוף לאמור בסעיף זה, אחריות החברה כאמור לעיל לגבי מוצר שיימצא פגום ויאושר כפגום על-ידי הצוות המקצועי של החברה, תהא מוגבלת לאחת מהאפשרויות הבאות, כפי שייקבע על-ידי החברה, בהתאם לשיקול דעתה המוחלט והבלעדי: (א) תיקון התקלה או הפגם במוצר, או (ב) החלפת המוצר הפגום במוצר אחר. הלקוח יהיה אחראי להבאתו של המוצר הפגום כאמור לעיל למעבדות החברה לצורך תיקון/החלפה ולקבלתו ממעבדות החברה לאחר תיקונו/החלפתו כאמור. הכל בכפוף לאחריות היצרן.

8.4.          במשך תקופת האחריות החברה תתקן או תחליף, לפי שיקול דעתה הבלעדי, כל חלק שיימצא פגום ויאושר כפגום על ידי הצוות המקצועי של החברה, כתוצאה מייצור או הרכבה לקויים או מחומרים פגומים בלבד. על הלקוח לפנות למעבדות החברה, ולהביא את המוצר בעצמו מיד עם גלוי התקלה בו והוא יהא אחראי לקבלת המוצר במעבדות החברה לאחר תיקונו/החלפתו, בעצמו ועל חשבונו.

8.5.          החברה לא תהא אחראית למוצר בו בוצע תיקון ו/או שינוי שלא באמצעות החברה, ולכל נזק שנגרם בגין תיקון ו/או שינוי כאמור.

8.6.          פרט לתנאי האחריות המפורטים לעיל במפורש, החברה לא תהיה מחוייבת באחריות נוספת כלשהי, מפורשת או משתמעת  – No Implied Warranty.

 9.             הגבלת אחריות

9.1.          החברה לא תשא באחריות לנזקים כלשהם שייגרמו ללקוח ו/או לצד ג' כלשהו כתוצאה מהתקנת המוצרים, אחסנתם ו/או שימוש בהם בצורה רשלנית או בניגוד להוראות היצרן והוראות החברה ו/או בשל תחזוקה ותיקון המוצרים על ידי גורמים שלא אושרו על ידי החברה מראש ובכתב ו/או בשל שינויים שבוצעו במוצרים ו/או עקב חיבור המוצרים לממשק של ציוד או מוצר אחר כלשהו ו/או עקב פגיעת ברק או מתח גבוה ו/או מנסיבות של כוח עליון ו/או מעשה או מחדל אחר כלשהו של הלקוח או מי מטעמו.

9.2.          הלקוח פוטר בזאת את החברה מכל אחריות בגין נזק עקיף ו/או תוצאתי מכל מין וסוג שהוא, לרבות אך לא רק, הפסד הכנסה ו/או הוצאה ו/או רווח מנוע ו/או זמן שימוש מנוע במוצרים, שיגרם ללקוח ו/או למי מטעמו ו/או לצד שלישי כלשהו בקשר עם המוצרים.

9.3.          היה ועל אף האמור לעיל, תימצא החברה אחראית לנזק כלשהו, בשום מקרה לא תעלה תקרת אחריותה של החברה כלפי הלקוח או צד ג' כלשהו בגין כל נזק, בקשר להסכם זה,  תהיה סיבת הנזק אשר תהיה, על הסכום ששולם על-ידי הלקוח לחברה בגין המוצר. אחריותה המוגבלת של החברה כמפורט בסעיף קטן זה, תהווה את הסעד היחיד שיעמוד לרשות הלקוח בכל מקרה כאמור והלקוח מוותר באופן מפורש על כל זכות אחרת העומדת לו מכח הדין, אם קיימת כזו.

10.             כוח עליון

10.1.        אף צד לא יהיה אחראי בהפרת ההסכם, בשל כל סיבה אשר לא בשליטתו הסבירה, או בשל עמידה באישורים של רשות מרשויות המדינה, או בשל מעשי טבע, שריפות, הצפות, סכסוכי עבודה או שביתות, אסונות טבע או מגיפה (לרבות, סגרים והגבלות אחרות בשל התפרצות המגיפה). כל עיכוב הנובע מסיבות כאמור, ידחו את מועד המסירה למועד הקרוב ביותר האפשרי בשל כך.

11.             ברירת הדין וסמכות מקומית

11.1.        הזמנות הרכש ותנאי מכר אלו יהיו כפופים ויפורשו בהתאם לדין החל במדינת ישראל.

11.2.        הצדדים מסכימים בזאת, כי לבתי המשפט בתל-אביב – יפו תהיה הסמכות הייחודית והבלעדית לדון בכל תובענה הקשורה בהסכם זה.

12.             המחאת זכויות

12.1.        התחייבויות וזכויות הלקוח על פי הסכם זה אינן ניתנות להעברה ו/או המחאה ו/או שעבוד ללא קבלת הסכמת החברה מראש ובכתב.

12.2.        החברה תהא רשאית להעביר ו/או להמחות את זכויותיה והתחייבויותיה על פי הסכם זה ללא צורך בקבלת הסכמת הלקוח.

13.             שונות

13.1.        הסכם זה מכיל ומבטא את כל התנאים המוסכמים בין הצדדים. כל הבטחות, ערבויות, הסכמים בכתב או בעל-פה, התחייבויות או מצגים בדבר נשוא הסכם זה שניתנו או נעשו על-ידי הצדדים בינם לבין עצמם, לפני כריתת הסכם זה, ואשר לא באו בו לידי ביטוי מפורש, אין בהם כדי להוסיף או לגרוע מן ההתחייבויות והזכויות הקבועות בהסכם או הנובעות ממנו, והצדדים לא יהיו קשורים בהם ממועד חתימת הסכם זה.

13.2.        למען הסר כל ספק, מובהר כי הלקוח לא יהיה רשאי לקזז סכום כלשהו המגיע ממנו לחברה כנגד סכומים שהחברה חייבת ללקוח, בין על פי הסכם זה ובין שלא על פי הסכם זה.

13.3.        כל שינוי, תיקון או תוספת להסכם זה לא יהיה להם תוקף אלא אם יעשו בכתב, בחתימת הצדדים יחד.

13.4.        התנהגות מי מהצדדים לא תיחשב כוויתור על איזו מזכויותיו על-פי הסכם זה או על-פי כל דין, או כוויתור או כהסכמה מצדו לאיזו הפרה או לאי קיום תנאי כלשהו של ההסכם, אלא אם הוויתור, ההסכמה, הדחייה, השינוי, הביטול או התוספת נעשו במפורש בכתב.

13.5.        אין בהסכם זה כדי ליצור יחסי שליחות, שותפות, מיזם משותף, או יחסי עבודה בין הצדדים.

דילוג לתוכן